Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Epidemiologia nagłego zatrzymania krążenia w opiece przedszpitalnej na terenie województwa śląskiego

Epidemiologia nagłego zatrzymania krążenia w opiece przedszpitalnej na terenie województwa śląskiego

NZK może być spowodowane różnymi czynnikami, zarówno chorobowymi, jak i urazowymi.

Ambroksol – możliwości wykorzystania leku w profilaktyce negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Ambroksol – możliwości wykorzystania leku w profilaktyce negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Populacjami zwiększonego ryzyka wystąpienia szkodliwych skutków zdrowotnych wziewnego narażenia na zanieczyszczenia powietrza są: dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, POChP i przewlekłe choroby układu krążenia.

Zespół słabości – wytyczne diagnostyki, terapii i prewencji

Zespół słabości – wytyczne diagnostyki, terapii i prewencji

Co prawda dowiedziono, że na świecie od 1990 do 2013 r. oczekiwana długość życia przy urodzeniu wzrosła o 6,2 lata (tzn. z 65,3 lat do 71,5 lat), ale wskaźnik liczby lat życia z niepełnosprawnością (years lived with disability, YLDs) spada znacznie wolniej niż współczynnik umieralności (1).

Alergia nabyta po transplantacji narządów – znane fakty i obecnie obowiązujące hipotezy

Alergia nabyta po transplantacji narządów – znane fakty i obecnie obowiązujące hipotezy

Problem wzrostu częstości występowania chorób alergicznych w grupie pacjentów, u których doszło do przeszczepu narządu, jest złożony. Z pewnością chorzy, u których konieczna była transplantacja, są narażeni na występowanie różnego typu powikłań i trudno porównywać ich do populacji osób zdrowych.

Koszty diagnostyki i leczenia zespołu jelita nadwrażliwego

Koszty diagnostyki i leczenia zespołu jelita nadwrażliwego

Koszty związane z zespołem jelita nadwrażliwego można podzielić na koszty bezpośrednie i pośrednie. Do kosztów bezpośrednich należą: diagnostyka, farmakoterapia, wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i w szpitalnych oddziałach ratunkowych, hospitalizacje, a także koszty związane z zaangażowaniem pracowników ochrony zdrowia innych niż lekarze.

Wpływ wieku na opóźnienie rozpoznania astmy oskrzelowej

Wpływ wieku na opóźnienie rozpoznania astmy oskrzelowej

Przegląd literatury naukowej zajmującej się astmą wieku podeszłego dowodzi, że astma w tej grupie osób w okresie starości jest niedostatecznie często diagnozowana, a w konsekwencji nieodpowiednio leczona oraz obarczona wyższą śmiertelnością niż w młodszych grupach wiekowych.

Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią jedną z najczęstszych dolegliwości w obrębie narządu ruchu u ludzi w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Szacuje się, że aż 80% społeczeństwa, przynajmniej raz w życiu, uskarża się na dolegliwości bólowe tej okolicy.

Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościowego

Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościowego

Suplementy diety to kategoria żywności, mimo że swoją formą (tabletka, kapsułka) i sposobem użycia bardziej przypominają leki. Z formalnego punktu widzenia odbiorcami suplementów diety są więc nie pacjenci, a konsumenci.

Medycyna a koniec życia

Medycyna a koniec życia

Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.

Dynamika rozwoju somatycznego chłopców w wieku 10-11 lat a obciążenia treningowe zrealizowane w toku 12-miesięcznego programu szkolenia w piłce nożnej

Dynamika rozwoju somatycznego chłopców w wieku 10-11 lat a obciążenia treningowe zrealizowane w toku 12-miesięcznego programu szkolenia w piłce nożnej

Istotnym obszarem zainteresowania współczesnych nauk biomedycznych są zjawiska rozwoju biologicznego. Z biologicznego punktu widzenia – rozwój stanowi stopniowy proces przemian kierunkowych, w większości nieodwracalnych, zachodzący pod wpływem różnych czynników endogennych (wewnętrznych) i egzogennych (zewnętrznych).

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2268 comment 42

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?