Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Różnicowanie przewlekłego zapalenia z rakiem trzustki

Różnicowanie przewlekłego zapalenia z rakiem trzustki

W większości przypadków rak trzustki (RT) jest wykrywany w fazie znacznego zaawansowania miejscowego i/lub z odległymi przerzutami. Trudności z wczesnym rozpoznaniem wynikają m.in. z nieswoistości objawów początkowych, jak też z wysokiej agresywności klinicznej raka trzustki. Częstość zachorowania na ten nowotwór wzrasta wraz z wiekiem, osiągając szczyt po 60. roku życia...

Zakażenia oportunistyczne w nieswoistych zapaleniach jelit – wytyczne postępowania

Zakażenia oportunistyczne w nieswoistych zapaleniach jelit – wytyczne postępowania

Współczesna terapia nieswoistych zapaleń jelit (NZJ), do których należą wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) i choroba Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C), obejmuje leki immunomodulujące, takie jak azatiopryna (AZA)/6-merkaptopuryna (6MP), metotreksat (MTX), inhibitory kalcyneuryny, jak również leki biologiczne hamujące aktywność cytokiny...

Zasady diagnostyki i leczenia choroby refluksowej przełyku

Zasady diagnostyki i leczenia choroby refluksowej przełyku

W związku ze stałym wzrostem zapadalności na GERD, jej różnorodny obraz kliniczny, w tym także możliwość wystąpienia ciężkich powikłań i rozwoju raka gruczołowego przełyku oraz czasami niewystarczającą skuteczność postępowania terapeutycznego, niewinny refluks żołądkowo-przełykowy traktowany początkowo jako zaburzenie czynnościowe przełyku staje się aktualnie problemem diagnostycznym równolegle dla lekarzy różnych specjalności...

Leczenie ostrego bólu i gorączki w zakażeniach dróg oddechowych u dzieci

Leczenie ostrego bólu i gorączki w zakażeniach dróg oddechowych u dzieci

Zakażenia układu oddechowego są najczęstszym schorzeniem w praktyce pediatry i lekarza rodzinnego. Są również najczęstszą przyczyną bólu i gorączki. Ból i gorączka są objawami zapalenia spowodowanego zakażeniem wirusowym lub bakteryjnym układu oddechowego, pokarmowego lub moczowego...

Żywienie niemowląt i małych dzieci w 2014 roku

Żywienie niemowląt i małych dzieci w 2014 roku

Żywienie niemowląt, a zwłaszcza odpowiedź na pytania: co?, kiedy?, jak?, budzi szereg emocji i dyskusji zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród rodziców. Coraz więcej danych przemawia bowiem za tym, że właściwe żywienie w pierwszym okresie życia nie tylko zapewnia optymalny rozwój dziecka, tzn. odpowiednie przyrosty masy i długości/wysokości ciała oraz rozwój intelektualny, ale jednocześnie „programuje” istotne funkcje organizmu także w wieku dorosłym...

ABC nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) u dzieci

ABC nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) u dzieci

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) obejmują 3 jednostki chorobowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), chorobę Leśniowskiego-Crohna (CLC) oraz nieokreślone nieswoiste zapalenie jelita grubego (NNZJG). NNZJG posiada cechy typowe zarówno dla CLC, jak i WZJG, jednak nie daje się zdefiniować ani jako CLC, ani jako WZJG...

Rośliny wspomagające zwalczanie objawów menopauzy

Rośliny wspomagające zwalczanie objawów menopauzy

Popularność stosowania tego rodzaju produktów leczniczych na świecie ciągle rośnie, a rynek warty jest miliardy dolarów. Szczególnie interesującym wydaje się fakt, iż 80 % kobiet w wieku 45-60 lat stosuje roślinne produkty suplementacyjne w walce z objawami menopauzy, a Inicjatywa Zdrowia Kobiet (Women’s Health Initiative – WHI) donosi o większej popularności roślinnych preparatów zwalczających objawy menopauzy niż hormonalnej terapii zastępczej...

Postępowanie w trudnych zaburzeniach lipidowych

Postępowanie w trudnych zaburzeniach lipidowych

Do najtrudniejszych zaburzeń lipidowych ze względu na postępowanie należą heterozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia (heFH), ciężka hipertrójglicerydemia (HTG) i małe stężenie HDL. Rodzinna hipercholesterolemia jest rzadko wcześnie rozpoznawana, najczęściej dopiero po wystąpieniu incydentu wieńcowego, a choroba ta łączy się z wybitną predyspozycją do przedwczesnej miażdżycy...

Otyłość jako narastający problem medyczny i społeczny – co może zrobić lekarz rodzinny?

Otyłość jako narastający problem medyczny i społeczny – co może zrobić lekarz rodzinny?

Otyłość jest chorobą przewlekłą bez tendencji do samoistnego ustępowania. Przyczyną zachorowania na otyłość jest dodatni bilans energetyczny, spowodowany zaburzeniem równowagi między energią pobieraną z pożywieniem a wydatkowaną (podstawowa przemiana materii, wytwarzanie ciepła i aktywność fizyczna)...

Wpływ stosowania diet eliminacyjnych na metabolizm kostny u dzieci i młodzieży z fenyloketonurią, galaktozemią, celiakią

Wpływ stosowania diet eliminacyjnych na metabolizm kostny u dzieci i młodzieży z fenyloketonurią, galaktozemią, celiakią

Fenyloketonuria, galaktozemia i celiakia należą do najczęstszych chorób, w których jedynym skutecznym sposobem leczenia jest stosowanie restrykcyjnej diety eliminacyjnej. Postępowanie to powoduje znaczną poprawę stanu klinicznego pacjentów, zwłaszcza we wczesnym okresie choroby...

Leczenie hiperlipidemii u chorych na cukrzycę

Leczenie hiperlipidemii u chorych na cukrzycę

Zaburzenia lipidowe, szczególnie u chorych na cukrzycę typu 2, obecne są wcześniej niż jawna cukrzyca, a ich rozwój zwiększa ryzyko miażdżycy już w stanie przedcukrzycowym. Dyslipidemia w cukrzycy często współistnieje z innymi czynnikami ryzyka miażdżycy wchodzącymi w skład zespołu metabolicznego takimi jak otyłość, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia krzepnięcia...

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Diagnostyka i leczenie hipercholesterolemii

Diagnostyka i leczenie hipercholesterolemii

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD), głównie choroba niedokrwienna serca i choroby naczyniowe mózgu, pozostają najczęstszą przyczyną zgonów w Europie. Liczne projekty badawcze wykazały jednoznacznie związek pomiędzy rozwojem choroby niedokrwiennej serca a obecnością czynników ryzyka tej choroby: nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią, paleniem papierosów, niską aktywnością fizyczną, otyłością, hiperglikemią i obciążeniem rodzinnym...

Pacjenci wysokiego ryzyka incydentu wieńcowego z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą oraz przewlekłą niewydolnością nerek

Pacjenci wysokiego ryzyka incydentu wieńcowego z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą oraz przewlekłą niewydolnością nerek

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, w tym ostrego zespołu wieńcowego i niewydolności serca. Schorzenia te są główną przyczyną zgonów zarówno w Polsce, jak i w Europie. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze prowadzi do zmian w układzie krążenia, m.in. upośledza czynność śródbłonka i powoduje niekorzystną przebudowę ścian naczyń, co pociąga za sobą zmniejszenie ich podatności i przyspiesza rozwój miażdżycy...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2268 comment 42

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?