Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Profilaktyka zakażeń szpitalnych w oddziale pediatrycznym – doświadczenia własne

Profilaktyka zakażeń szpitalnych w oddziale pediatrycznym – doświadczenia własne

Według raportu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control; ECDC) z 2013 roku rocznie w Europie na zakażenie szpitalne zapada ponad 4 miliony pacjentów, co stanowi główny problem zdrowia publicznego. Średnia częstość występowania zakażeń szpitalnych wśród pacjentów hospitalizowanych w europejskich szpitalach pracujących w trybie ostrodyżurowym wynosi 5,7% (95% CI: 4,5–7,4%).

Insulinooporność i zespół metaboliczny – różny obraz zaburzeń w reumatoidalnym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa

Insulinooporność i zespół metaboliczny – różny obraz zaburzeń w reumatoidalnym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa

Przewlekły proces zapalny ma związek z zaburzoną tolerancją glukozy oraz zjawiskiem insulinooporności. W patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa znaczącą rolę odgrywają cytokiny prozapalne, w tym interleukina 6 oraz czynnik martwicy nowotworów TNF-α.

Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci poniżej 3. roku życia – przegląd badań

Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci poniżej 3. roku życia – przegląd badań

Szczególnie ważne wydają się potencjalne skutki oglądania telewizji dla zdolności skupiania uwagi oraz potencjalny związek między wczesną ekspozycją na przekaz ekranowy a zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.

Ewaluacja programów zdrowotnych – od teorii do praktyki

Ewaluacja programów zdrowotnych – od teorii do praktyki

Ewaluacja programu zdrowotnego jest jednym z ważniejszych elementów jego realizacji. W naszym kraju brakuje wystandaryzowanych zaleceń i wytycznych, które byłyby narzędziem ułatwiającym proces planowania, implementacji i ewaluacji programu zdrowotnego.

Ocena zdrowia i systemu opieki zdrowotnej − 88 wskaźników zdrowotnych ECHI

Ocena zdrowia i systemu opieki zdrowotnej − 88 wskaźników zdrowotnych ECHI

Zapewnienie porównywalności wskaźników na poziomie europejskim jest nieodzowne w celu prawidłowej oceny stanu zdrowia i wyrównywania różnic pomiędzy krajami. W tym celu w latach 1998-2013 prowadzono prace nad stworzeniem wystandaryzowanej listy wskaźników zdrowotnych, które będą stosowane do analiz zdrowotnych na poziomie UE. Wynikiem współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE i Komisji Europejskiej jest 88 Głównych europejskich wskaźników zdrowotnych (European Community Health Indicators – ECHI)1, wcześniej określanych jako wskaźniki ECHIM (European Community Healh Indicators Monitoring).

Kiedy rozpoznać niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory?

Kiedy rozpoznać niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory?

Niewydolność serca (heart failure, HF) jest poważnym problemem zdrowia publicznego, który dotyczy ok. 1–2% populacji dorosłych w krajach rozwiniętych i zwiększa się do 10% wśród osób w podeszłym wieku. Ponad 23 mln pacjentów na całym świecie cierpi z powodu HF

Program wczesnego wykrywania astmy i alergii wśród dzieci wrocławskich szkół podstawowych

Program wczesnego wykrywania astmy i alergii wśród dzieci wrocławskich szkół podstawowych

Astma wieku dziecięcego jest istotnym problemem zdrowia publicznego, ze względu na wpływ jej objawów na codzienne funkcjonowanie dziecka w szkole i w rodzinie, jego rozwój i aktywność fizyczną oraz wysokie koszty związane z leczeniem i większą częstością hospitalizacji w przypadku zaostrzeń choroby.

Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część II: Mutagenne działanie promieniowania UV i naprawa uszkodzeń DNA*

Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część II: Mutagenne działanie promieniowania UV i naprawa uszkodzeń DNA*

Docierające do powierzchni Ziemi promieniowanie ultrafioletowe (UV) o długości fali 280-320 nm (UVB) i 320-400 nm (UVA) wywołuje uszkodzenia struktur komórkowych, w tym kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). Mechanizmy uszkadzającego działania UVB i UVA na cząsteczki DNA są odmienne.

Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część I: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych promieniowania UV

Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część I: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych promieniowania UV

Niekorzystne działanie promieniowania UV obejmują fotouszkodzenie skóry, rumień fotochemiczny, oparzenia słoneczne, fotodermatozy, pogrubienie naskórka, zmniejszenie aktywności układu odpornościowego i keratozy słoneczne. Promieniowanie UV jest silnym czynnikiem mutagennym i kancerogennym dla komórek skóry.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Ewolucja systemu ratownictwa medycznego – od starożytności do czasów współczesnych

Ewolucja systemu ratownictwa medycznego – od starożytności do czasów współczesnych

W pracy omówiono perspektywę historyczną - od starożytności do czasów współczesnych – dotyczącą ewolucji medycyny wojskowej i jej wsparcia podczas wojen i bitew, a także jej wpływu na rozwój cywilnej opieki medycznej oraz ratownictwa medycznego.

Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO

Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO

Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) w 2014 r. 480 tys. osób na świecie zachorowało na gruźlicę wielolekooporną (multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB). Najwyższe odsetki MDR-TB wśród ogółu chorych na gruźlicę stwierdza się na Białorusi, w Estonii, Kazachstanie, także na Ukrainie i w Rosji. Polska jest w grupie krajów o małym rozpowszechnieniu MDR-TB (

Dodatki do żywności a nietolerancja pokarmowa: nigdy nie rozwiązany problem

Dodatki do żywności a nietolerancja pokarmowa: nigdy nie rozwiązany problem

W celu uzyskania odpowiedniej jakości produktów żywnościowych obecnie stosuje się ponad 2500 dodatków do żywności. Stanowią one wyjątkowo niejednorodną grupę substancji, zarówno pod względem pochodzenia (syntetyczne i naturalne), jak i budowy oraz reaktywności chemicznej. Terminem „dodatku do żywności” według Kodeksu Żywieniowego (Codex Alimentarius), Organizacji do Spraw Żywności i Rolnictwa ONZ (Food and Agriculture Organization, FAO) i Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) określa się każdą substancję, która nie jest spożywana jako żywność i nie jest stosowana jako typowy składnik żywności, niezależnie od wykazywania przez nią wartości odżywczych, specjalnie dodawaną do żywności na każdym etapie procesu technologicznego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2268 comment 42

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?