Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Otępienia – praktyczne rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne w podstawowej opiece zdrowotnej

Otępienia – praktyczne rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne w podstawowej opiece zdrowotnej

Otępienie to zespół objawów, którego obraz kliniczny charakteryzuje się zaburzeniem funkcji poznawczych, obejmujących co najmniej jedną z następujących domen funkcjonowania psychicznego człowieka: uczenie się, pamięć, język, funkcje wykonawcze, uwagę, funkcje wzrokowo-przestrzenne i poznanie społeczne...

Terapia systemowa rodzin i psychoedukacja rodziny jako metoda wspierania chorego na astmę oskrzelową

Terapia systemowa rodzin i psychoedukacja rodziny jako metoda wspierania chorego na astmę oskrzelową

Jedną z możliwych form pomocy chorym na astmę oskrzelową jest terapia systemowa. Polega ona na pracy z całą rodziną pacjenta. Terapia systemowa jest nurtem psychoterapii, który zakłada, że objawy choroby są skutkiem interakcji w rodzinie, a oddziaływanie na cały system rodzinny przynosi lepsze efekty, niż terapia samego pacjenta...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Ból funkcjonalny – część I (zespół jelita drażliwego, fibromialgia)

Ból funkcjonalny – część I (zespół jelita drażliwego, fibromialgia)

Zaburzenia funkcjonalne oznaczają zmiany w zachowaniu lub działaniu pojawiające się bez możliwej do stwierdzenia patologii w strukturach lub funkcjach narządów. Zespoły bólu funkcjonalnego charakteryzują się występowaniem nadwrażliwości na bodźce bólowe i bodźce podprogowe, często jest to ból samoistny z objawami towarzyszącymi, które dotyczą różnych obszarów ciała...

Lekarz rodzinny i psycholog razem? Ocena i pomoc psychologiczna na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz rodzinny i psycholog razem? Ocena i pomoc psychologiczna na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej

Psychologia jako nauka zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących psychiką i zachowaniem człowieka, wyrasta z nauk społecznych i pozwala na całościowe i systematyczne spojrzenie na człowieka i jego naturę. Jest nauką młodą, jak rzekł Ebbinghaus – jeden z pierwszych psychologów „Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię”...

Świąd – problem interdyscyplinarny

Świąd – problem interdyscyplinarny

Świąd jest najczęstszą dolegliwością zgłaszaną przez pacjentów chorujących na schorzenia dermatologiczne. Okazuje się, że bardzo często towarzyszy on również chorobom internistycznym, neurologicznym i psychicznym. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że przewlekły świąd dotyczy ok. 8–9% ogólnej populacji...

Badania przesiewowe techniką Multiplex Ligation - dependent Probe Amplification (MLPA) u dzieci z zaburzeniem rozwoju i niepełnośprawnością intelektualną o nieokreślonej etiologii

Badania przesiewowe techniką Multiplex Ligation - dependent Probe Amplification (MLPA) u dzieci z zaburzeniem rozwoju i niepełnośprawnością intelektualną o nieokreślonej etiologii

Zaburzenie rozwoju i niepełnosprawność intelektualna (NI), dotyczące 1-3% populacji ogólnej, stanowią ważny problem medyczny i diagnostyczny, ale także społeczny i ekonomiczny. Zaburzenia te dotyczą zarówno pacjentów ambulatoryjnych jak i szpitalnych, niejednokrotnie ze złożoną i skomplikowaną historią choroby oraz brakiem medycznych i społecznych efektów leczenia (1, 2, 3).

Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się  i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież

Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież

Badanie ankietowe przeprowadzono w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 w ramach międzynarodowych badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) na grupie 1551 osób w wieku 15 lat (49,1% chłopców). Do oceny częstości podejmowania zachowań ryzykownych wykorzystano pytania z kwestionariusza HBSC...

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Zaburzenia funkcji poznawczych oraz jakość życia pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia

Zaburzenia funkcji poznawczych oraz jakość życia pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia

W Polsce narasta epidemia chorób sercowo-naczyniowych, a ryzyko nagłego zatrzymania krążenia (NZK) w przedziale wiekowym 15–59 lat jest w naszym kraju 2-krotnie wyższe niż w innych krajach Europy. Wśród czynników wywołujących nagłe zatrzymanie krążenia najczęstsze to: choroba wieńcowa (świeży zawał mięśnia sercowego, niestabilna choroba wieńcowa), wady układu zastawkowego serca oraz zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej...

EMA wprowadza ograniczenia w stosowaniu pochodnych ergotaminy. Jakie są alternatywy terapeutyczne w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych?

EMA wprowadza ograniczenia w stosowaniu pochodnych ergotaminy. Jakie są alternatywy terapeutyczne w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (CHMP) zalecił wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu leków zawierających pochodne ergotaminy. Nie powinno się stosować tych leków do leczenia zaburzeń krążenia, problemów z pamięcią, czuciem lub w celu zapobiegania migrenowym bólom głowy, ponieważ ryzyko przeważa nad korzyściami w przypadku tych wskazań.

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki działają na komórki (i narządy) organizmu poprzez różne struktury zlokalizowane na powierzchni błony komórkowej, ale znane są już tak swoiste leki (np. przeciwciała), które reagują tylko z jednym receptorem. Bez względu na mechanizm działania, efekt zależy od obecności cząsteczek leku w krążeniu ogólnym (jeśli nie jest to lek stosowany zewnętrznie lub lokalnie) i najczęściej jest proporcjonalny do stężenia leku we krwi...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2276 comment 43

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?