Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Alergia nabyta po transplantacji narządów – znane fakty i obecnie obowiązujące hipotezy

Alergia nabyta po transplantacji narządów – znane fakty i obecnie obowiązujące hipotezy

Problem wzrostu częstości występowania chorób alergicznych w grupie pacjentów, u których doszło do przeszczepu narządu, jest złożony. Z pewnością chorzy, u których konieczna była transplantacja, są narażeni na występowanie różnego typu powikłań i trudno porównywać ich do populacji osób zdrowych.

Zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę typu 2

Zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę typu 2

Badacze prognozują, że do 2030 roku populacja chorych na cukrzycę dojdzie do 360 mln wśród całej ludzkości. W badaniach wykazano, że obecność cukrzycy wzrasta w każdej grupie wiekowej, ale szczególnie zwrócono uwagę przy tym na osoby w wieku średnim, czyli od 40. do 65. roku życia.

Wpływ wieku na opóźnienie rozpoznania astmy oskrzelowej

Wpływ wieku na opóźnienie rozpoznania astmy oskrzelowej

Przegląd literatury naukowej zajmującej się astmą wieku podeszłego dowodzi, że astma w tej grupie osób w okresie starości jest niedostatecznie często diagnozowana, a w konsekwencji nieodpowiednio leczona oraz obarczona wyższą śmiertelnością niż w młodszych grupach wiekowych.

Znaczenie wybranych alergenów zwierząt domowych w rozwoju chorób alergicznych (świnka morska, królik, fretka, szynszyla, myszoskoczek)

Znaczenie wybranych alergenów zwierząt domowych w rozwoju chorób alergicznych (świnka morska, królik, fretka, szynszyla, myszoskoczek)

Ekspozycja na alergeny zwierząt domowych jest czynnikiem ryzyka chorób alergicznych, zwłaszcza w środowisku wielkomiejskim. Zwiększona liczba publikacji dotyczących alergii na zwierzęta futerkowe w ostatnim dziesięcioleciu przemawia za narastającą skalą problemu.

Ewaluacja programów zdrowotnych – od teorii do praktyki

Ewaluacja programów zdrowotnych – od teorii do praktyki

Ewaluacja programu zdrowotnego jest jednym z ważniejszych elementów jego realizacji. W naszym kraju brakuje wystandaryzowanych zaleceń i wytycznych, które byłyby narzędziem ułatwiającym proces planowania, implementacji i ewaluacji programu zdrowotnego.

Ocena zdrowia i systemu opieki zdrowotnej − 88 wskaźników zdrowotnych ECHI

Ocena zdrowia i systemu opieki zdrowotnej − 88 wskaźników zdrowotnych ECHI

Zapewnienie porównywalności wskaźników na poziomie europejskim jest nieodzowne w celu prawidłowej oceny stanu zdrowia i wyrównywania różnic pomiędzy krajami. W tym celu w latach 1998-2013 prowadzono prace nad stworzeniem wystandaryzowanej listy wskaźników zdrowotnych, które będą stosowane do analiz zdrowotnych na poziomie UE. Wynikiem współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE i Komisji Europejskiej jest 88 Głównych europejskich wskaźników zdrowotnych (European Community Health Indicators – ECHI)1, wcześniej określanych jako wskaźniki ECHIM (European Community Healh Indicators Monitoring).

Program wczesnego wykrywania astmy i alergii wśród dzieci wrocławskich szkół podstawowych

Program wczesnego wykrywania astmy i alergii wśród dzieci wrocławskich szkół podstawowych

Astma wieku dziecięcego jest istotnym problemem zdrowia publicznego, ze względu na wpływ jej objawów na codzienne funkcjonowanie dziecka w szkole i w rodzinie, jego rozwój i aktywność fizyczną oraz wysokie koszty związane z leczeniem i większą częstością hospitalizacji w przypadku zaostrzeń choroby.

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 482 comment 2

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?